Įstatai

PATVIRTINTA:

Gegužės 1-osios profesinės sąjungos
Patvirtinta visuotiniame susirinkime
2023 m., sausio 25 d., Vilnius

GEGUŽĖS 1-OSIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATAI

VEIKLA
NARYSTĖ
NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS ORGANAI
SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO SUŠAUKIMO IR BALSAVIMO JOJE TVARKA
TARYBA
G1PS PIRMININKAS
G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS
G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

BENDROJI DALIS

1.1. Gegužės 1- osios profesinė sąjunga (toliau G1PS) yra teritoriniu pagrindu veikianti savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus;

1.2. Dėl G1PS buveinės adreso sprendžia Taryba.

1.3. G1PS profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis atsiskaitomą (-as) sąskaitą (-as) banke (-uose) ir antspaudą. Antspaude turi būti įrašyta: G1PS profesinė sąjunga;

1.4. G1PS profesinė sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Įstatymais, šiais Įstatais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės norminiais aktais;

1.5. G1PS profesinė sąjunga gali bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, visuomeniniais judėjimais, Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis;

1.6. G1PS profesinės sąjungos veiklos trukmė neribota.

2 straipsnis

VEIKLA

 • 2.1. G1PS profesinės sąjungos veiklos pobūdis yra:
  • 2.1.1 siekti geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų profesinės sąjungos nariams ir kitiems dirbantiesiems;
  • 2.1.2. atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, įvairiomis organizacijomis;
  • 2.1.3. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio profesinėmis sąjungomis;
  • 2.1.4. dalyvauti sprendžiant ginčus su darbdaviais;
  • 2.1.5. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti derybas, piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas narių teisėms ir interesams ginti. Palaikyti kitų profesinių sąjungų ar visuomeninių judėjimų organizuojamas akcijas, atitinkančias G1PS profesinės sąjungos nuostatas ir narių interesus;
  • 2.1.6. organizuoti narių švietimą;
  • 2.1.7. sudaryti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviais, jų organizacijomis ir susivienijimais dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų;
  • 2.1.8. kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo su G1PS profesinės sąjungos narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus;
  • 2.1.9. kontroliuoti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviais, jų organizacijomis ir susivienijimais, valstybės ir savivaldos institucijomis dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų;
  • 2.1.10. kontroliuoti atleidimų iš darbo teisėtumą; esant galimybei nariams suteikti materialinę ir/ar kitokią pagalbą;
  • 2.1.11. turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją apie darbuotojų socialinę – ekonominę padėtį;
  • 2.1.12 šių Įstatų nustatyta tvarka nemokamai konsultuoti G1PS profesinės sąjungos narius darbo teisiniais klausimais. G1PS profesinės sąjungos narių atstovavimo teismuose bei įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarką nustato Taryba;
  • 2.1.13. organizuoti informacijos biurus, darbo, mokymo ir kitokius klubus, rengti paskaitų ciklus, kursus, konferencijas ir kt.;
  • 2.1.14. organizuoti leidybinę veiklą, leisti įvairias mokymo, metodines priemones;
   2.1.15. gauti bei teikti labdarą ir paramą.
  • 2.1.16. vykdyti ūkinę-gamybinę veiklą, steigti labdaros ir kitokius fondus

3 straipsnis

NARYSTĖ

 • 3.1. G1PS profesinės sąjungos nariu gali būti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, mokantys nario mokestį bei kiti juridiniai asmenys, užsiimantys profsąjungine veikla, atskiri junginiai;
 • 3.2. Darbdaviai arba jų įgalioti atstovai gali būti G1PS nariais tik tam pritarus G1PS tarybai, kai jų narystė neprieštarauja kitų narių interesams ir G1PS principams;
 • 3.3. G1PS padaliniai gali būti steigiami įmonės, teritoriniu, tam tikros profesinės ar visuomeninės veiklos pagrindu siekiant įgyvendinti G1PS principus. G1PS padaliniai gali būti juridiniai ir ne juridiniai asmenys:
 • 3.3.1 juridiniai asmenys veikia pagal savo įstatus, turi išrinktus valdymo organus ir yra priėmę sprendimą dėl buveinės. Juridinių asmenų įstatai negali prieštarauti šiems įstatams;
 • 3.3.2. Ne juridiniai asmenys veikia pagal G1PS įstatus ir turi išrinktus valdymo organus; 
 • 3.4. Fiziniai asmenys į G1PS profesinę sąjungą stoja pateikdami prašymą ir įsipareigodami laikytis G1PS įstatų ir principų, mokėti nario mokestį. Juridiniai asmenys į G1PS profesinę sąjungą stoja pateikdami prašymą, savo susirinkimo protokolo išrašą, narių sąrašą bei įsipareigojimą laikytis G1PS įstatų ir principų. Kai kuriais atvejais tam tikrų fizinių arba juridinių asmenų narystė G1PS gali būti svarstoma G1PS Tarybos susirinkime.
 • 3.5. Joks G1PS narys negali būti nepriimtas ar išmestas iš G1PS dėl rasės, tautybės, kilmės, lyties, pilietybės, neįgalumo, seksualinės orientacijos ar kito ne-ekonominio kriterijaus išskyrus atvejus, kai asmens veikla yra kenksminga solidarumui ar nesutampa su G1PS nuostatomis ir principais.

4 straipsnis

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • 4.1. Nario teisės:
  • 4.1.1. dalyvauti organizacijos veikloje;
  • 4.1.2. reikalauti savo su darbu susijusių teisėtų interesų gynimo, pagalbos ir solidarumo;
  • 4.1.3. gauti reikiamą informaciją;
  • 4.1.4. dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktu;
  • 4.1.5. nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose, asamblėjose;
  • 4.1.6. kreiptis į G1PS visais darbo klausimais, darbdaviui pažeidus darbo ir kitus įstatymus ar kolektyvinę sutartį;
  • 4.1.7. teikti pasiūlymus veiklos tobulinimo klausimais;
  • 4.1.8. gauti finansinę paramą
  • 4.1.9. išstoti iš G1PS.
 • 4.2. Nario pareigos:
  • 4.2.1. laikytis šių įstatų;
  • 4.2.2. mokėti nario mokestį;
  • 4.2.3. solidarizuotis ginant kitų narių interesus;
  • 4.2.4. Bet kokiu pagrindu nutraukiant darbo sutartį, pranešti apie tai G1PS Tarybai. Keičiantis darbinei padėčiai, narystė nėra nutraukiama, jei tai atitinka šių Įstatų 3.2. punkto reikalavimus.
  • 4.2.5. Informuoti G1PS profesinės sąjungos Tarybą tapus kitos profesinės sąjungos arba politinės partijos nariu.
 • 4.3. Nario mokestis:
  • 4.3.1. G1PS mėnesio nario mokestis – 1 procentas nuo pajamų;
  • 4.3.2. nario mokestis yra mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio pabaigos;
  • 4.3.3. nario mokestis gali būti mokamas banko pavedimu arba grynaisiais pinigais.
  • 4.3.4. G1PS Taryba atsižvelgdama į nario materialinę padėtį, tam tikrą laikotarpį gali jį atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo;
  • 4.3.5. asmenims, išstojusiems iš G1PS arba pašalintiems iš jos, sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.
 • 4.4. Narystė G1PS pasibaigia:
  • 4.4.1. pateikus prašymą raštu išstoti iš G1PS
  • 4.4.2. pašalinus iš G1PS:
   • 4.4.2.1. G1PS narys už šiuose įstatuose nustatytų pareigų nevykdymą gali būti pašalintas iš G1PS;
   • 4.4.2.2. pašalinimo iš G1PS klausimą sprendžia Taryba.
   • 4.4.2.3. Narys, tris mėnesius nemokėjęs nario mokesčio ir nesikreipęs dėl nario mokesčio atleidimo, netenka G1PS nario teisių, numatytų Įstatų 4.1. punkte, bei balsavimo teisės, jei jis yra išrinktas į vadovaujamus organus;
   • 4.4.2.4. Pašalintasis iš G1PS gali būti vėl priimtas pateikus prašymą ir pritarus G1PS Tarybai.

5 straipsnis

G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS ORGANAI

 • 5.1. G1PS organai yra Visuotinis susirinkimas, Taryba ir Pirmininkas.
 • 5.2. Aukščiausias G1PS organas yra Visuotinis susirinkimas.
 • 5.3. Tarp Visuotinių susirinkimų G1PS veiklai vadovauja Taryba.
 • 5.4. Iždininko pareigas atlieka Tarybos teikimu Visuotiniame susirinkime patvirtintas asmuo.

6 straipsnis

VISUOTINIO SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO SUŠAUKIMO IR BALSAVIMO JOJE TVARKA

 • 6.1. Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau nei kas 2 metus.
 • 6.2. Apie būsimą susirinkimą pranešama ne vėliau kaip prieš dvi savaites.
 • 6.3. Susirinkime nagrinėjamus klausimus G1PS nariai pateikia Tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki Susirinkimo pradžios.
 • 6.4. Susirinkimo darbotvarkę surašo G1PS Taryba, ji tvirtinama Susirinkime paprastąja dalyvių balsų dauguma.
 • 6.5. Susirinkimo metu papildomi klausimai gali būti įtraukti į darbotvarkę 2/3 dalyvių balsais.
 • 6.6. Neeilinį susirinkimą kviečia G1PS Taryba, reikalaujant ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.
 • 6.7. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3 delegatų.
 • 6.7.1. G1PS taryba nustato narių atstovavimo normą ir tvirtina delegatų skyrimo į Susirinkimą ir Konferenciją tvarką.
 • 6.8. Susirinkimo nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo ne mažiau nei 2/3 visų susirinkimo delegatų; dėl profesinės sąjungos likvidavimo ne mažiau kaip 4/5 visų susirinkimo dalyvių.
 • 6.9. Susirinkimui neįvykus, pakartotinai (susirinkimas) sušaukiamas ne anksčiau kaip per 5 dienas ir ne vėliau kaip per 15 dienų ir laikoma teisėta nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
 • 6.10. Susirinkimo kompetencija:
  • 6.10.1. nustato pagrindines G1PS veiklos kryptis, priima ir keičia įstatus ir renka G1PS Tarybą, revizijos komisiją ir pirmininką;
  • 6.10.2. nustato Tarybos narių skaičių;
  • 6.10.3. išklauso Tarybos narių ataskaitą ir įvertina jų darbą;
  • 6.10.4. nustato nario mokesčio dydį, tvirtina G1PS finansinius rodiklius pagal Tarybos pateiktą ataskaitą;
  • 6.10.5. tvirtina iždininką;
  • 6.10.6. sprendžia G1PS reorganizavimo, likvidavimo ir su jais susijusius turto perdavimo klausimus.
  • 6.10.7. papildo ir keičia G1PS Įstatus;
  • 6.10.8. priima kitus nutarimus, susijusius su G1PS veikla.

7 straipsnis

TARYBA

 • 7.1. Tarybos narius renka Visuotinis susirinkimas 2 metų kadencijai. Tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Taryba, vadovaudamasi Įstatais, vykdo programą ir Susirinkimo nutarimus;
 • 7.2. nustato atstovavimo kvotas ir organizuoja G1PS Susirinkimą, kurioje atsiskaito už nuveiktą darbą;
 • 7.3. tvirtina G1PS pajamų bei išlaidų sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • 7.3.1. skiria finansinę paramą profesinės sąjungos nariams.
 • 7.4. sprendžia dėl G1PS vienijimosi, ryšių užmezgimo su kitomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, visuomeniniais judėjimais, Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis;
 • 7.5. nustato G1PS darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių, pareigybes ir darbo užmokestį;
 • 7.6. įgalioja profesinės sąjungos narius atstovauti profesinę sąjungą viešojoje erdvėje;
 • 7.7. Sudaro streiko komitetą, jei sprendimą dėl streiko priėmė įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas;
 • 7.8. Tarybos susirinkimai šaukiami esant reikalui, pranešus visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas, arba pagal išankstinį nustatytą grafiką, bet ne rečiau nei kartą į ketvirtį. Tarybos susirinkimas yra teisėtas tuomet, jei jame dalyvauja ne mažiau nei pusė tarybos narių. Tarybos nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 susirinkimo dalyvių.
 • 7.9. G1PS Tarybos nariai gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pateikus pareiškimą G1PS Tarybai. Prašymas dėl atsistatydinimo pateikiamas tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki atsistatydinimo. Taryba, gavusi Tarybos nario atsistatydinimo iš pareigų pareiškimą, paskiria G1PS profesinės sąjungos narį laikinai eiti Tarybos nario pareigas iki artimiausio Susirinkimo.

8 straipsnis

G1PS PIRMININKAS

 • 8. G1PS pirmininką renka Visuotinis susirinkimas 2/3 dalyvių balsų dauguma 2 metų kadencijai. G1PS pirmininkas yra G1PS Tarybos narys.
  • 8.1. atstovauja G1PS visose valstybės ir savivaldybių institucijose;
  • 8.2. atstovauja G1PS teismuose;
  • 8.3. pasirašo susitarimus ir sutartis G1PS vardu;
  • 8.4. G1PS pirmininkas gali būti atšauktas Tarybos susirinkimo 2/3 narių balsų dauguma; atšaukus pirmininką Taryba šaukia Susirinkimą ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas. Iki Susirinkimo balsavimo pirmininko pareigas vykdo Tarybos paskirtas laikinasis pirmininkas.
  • 8.5. G1PS primininkas gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pateikęs pareiškimą G1PS Tarybai. Prašymas dėl atsistatydinimo pateikiamas Tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki atsistatydinimo. Pirmininkui atsistatydinus Taryba šaukia Susirinkimą ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas. Iki Susirinkimo balsavimo pirmininko pareigas vykdo Tarybos paskirtas laikinasis pirmininkas.

9 straipsnis

G1PS PADALINIAI

 1. G1PS padaliniai – įmonės, teritoriniu, profesiniu arba visuomeninės veiklos pagrindu veikiančios organizacijos, kurios savarankiškai vykdo savo veiklą, siekia tikslingai gerinti narių darbo ir gyvenimo sąlygas, ginti bei atstovauti narių ekonomines ir socialines teises. G1PS padaliniai gali savarankiškai jungtis į susivienijimus, asociacijas ir kitas organizacijas ar siekdami vienyti pastangas bendriems tikslams pasiekti, gali formuoti bendrus koordinacinius organus.

9.1. G1PS padaliniai vadovaujasi G1PS principais, gali turėti savo veiklos įstatus (kurie neprieštarauja bendriems G1PS įstatams) ir išrinktus valdymo organus. Aukščiausias G1PS padalinių valdymo organas yra narių susirinkimas, kuris vyksta ne rečiau nei kartą į metus ir kuriame:

9.1.1 padalinio nariai tvirtina padalinio įstatus, priima veiklos krypties nutarimus ir kitus dokumentus;

9.1.2. nustato padalinio valdymo organų sudėtį bei renkamų atstovų kadencijos laiką;

9.1.3. svarsto ir tvirtina veiklos biudžetą, teikia prašymą G1PS tarybai dėl veiklų finansavimo;

9.1.4. Išrenka delegatus į G1PS Visuotinį susirinkimą ir išrenka narius į G1PS tarybą.

9.2. Padalinio susirinkimas laikomas teisėtu, susirinkus bet kokiam suinteresuotų narių skaičiui, jeigu apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę buvo paskelbta ne vėliau nei prieš 7 kalendorines dienas. Balsuoti galima ir raštu pagal padalinio patvirtintą tvarką.

9.3. Tarp susirinkimų padalinio veiklai vadovauja Padalinio Koordinatorius.

9.1.1. Ne įmonės pagrindu veikiančio padalinio įsteigimui būtina, kad šis turėtų ne mažiau kaip 10 profesinės sąjungos narių.

9.1.2. Įmonės pagrindu veikiančio G1PS padalinio įsteigimui būtina, kad šis turėtų ne mažiau kaip 20 arba ne mažiau kaip 1/10 tos įmonės darbuotojų, bet ne mažiau kaip tris tos įmonės darbuotojus.

10 straipsnis

G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS

 • 10. G1PS lėšas sudaro:
  • 10.1. nario mokesčiai;
  • 10.2. įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai;
  • 10.3. Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų parama;
  • 10.4. lėšos gaunamos iš Europos Sąjungos vykdomų programų ir fondų;
  • 10.5. kitos teisėtai gautos pajamos.
  • 10.6. G1PS, jos susivienijimai, padaliniai gali turėti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris yra reikalingas šiuose Įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimui.
  • 10.7. Sumokėti nario mokesčiai tampa G1PS nuosavybe ir profesinės sąjungos nariams negrąžinami.

11 straipsnis

G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 • 11.1. G1PS finansinės – ūkinės veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija;
 • 11.2. G1PS revizijos komisiją sudaro ne mažiau kaip 2 nariai, renkami Visuotiniame susirinkime 2 metų kadencijai ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės;
 • 11.3. Revizijos komisija turi teisę gauti visus G1PS finansinius dokumentus, Visuotinio susirinkimo ir Tarybos susirinkimų protokolus, G1PS raštus, pasirašytus susitarimus ir sutartis;
 • 11.4. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų komisija surašo revizijos aktus ir juos pateikia Tarybai;
 • 11.5. Revizijos komisija atsiskaito G1PS Asamblėjoje;
 • 11.6. G1PS revizijos komisijos nariai gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pateikę pareiškimą G1PS Tarybai. Prašymas dėl atsistatydinimo pateikiamas Tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki atsistatydinimo. Iki Visuotinio susirinkimo balsavimo revizijos komisijos narių pareigas vykdo Tarybos paskirti laikinieji revizijos komisijos nariai.

12 straipsnis

G1PS PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

 • 12.1. G1PS veikla nutraukiama G1PS profesinės sąjungos Visuotinio susirinkimo sprendimu;
 • 12.2. G1PS veikla gali būti sustabdyta ar nutraukta teismo sprendimu;
 • 12.3. Nutraukus G1PS veiklą, profesinės sąjungos turimų lėšų panaudojimą sprendžia likvidacinė komisija, kurią skiria G1PS Visuotinis Susirinkimas.

13 straipsnis

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 13.1. G1PS Įstatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Visuotiniame Susirinkime dienos;
 • 13.2. Informacija apie esminius G1PS įvykius skelbiama dienraštyje „Kauno diena“.

Į pradžią