Vaikus auginančių darbuotojų garantijos

Informacija darbuotojams auginantiems vaikus - apie laisvadienius, trumpesnį darbą, apsaugą nuo atleidimų ir kitas svarbias teises tėvams.

G1PS

5/17/20234 min read

GALIMYBĖ DIRBTI TRUMPIAU

Pasinaudojus nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogomis, mamos ir tėvai grįžta į darbus. Kad būtų lengviau derinti šeimyninius ir darbo įsipareigojimus, LR darbo kodeksas vaikus auginantiems darbuotojams numato galimybę pasinaudoti papildomu laisvu laiku. Teisė dirbti trumpiau realizuojama faktiškai nustatant trumpesnį darbo laiką savivaldybių ir viešųjų įstaigų darbuotojams, suteikiant ilgesnės trukmės apmokamas atostogas ar mamadienius/ tėvadienius bei papildomas neapmokamas laisvas dienas.

Kasmetinės atostogos

Lietuvoje kasmetinių atostogų trukmė yra 20 darbo dienų. Darbuotojams, kurie vieni augina vaiką iki 14 m., darbdavys privalo suteikti papildomas 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (iš viso – 25 darbo dienas). Tokią pačią teisę turi tėvai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kasmetinės atostogos kaupiasi nėštumo ir gimdymo atostogų metu.
Kasmetinės atostogos nesikaupia vaiko priežiūros (motinystės/tėvystės atostogų metu).

Pasidomėkite jūsų darbovietėje galiojančia kasmetinių atostogų suteikimo tvarka ir pateikite prašymą. Tėvams, auginantiems vaikus iki 14 mėn. atostogų prašymas tenkinamas prioriteto tvarka.

Mamadieniai ir tėvadieniai

Apmokami mamadieniai/tėvadieniai priklauso abiem tėvams, auginantiems vaiką ar kelis iki 12 m.
Vietoj poilsio dienų galite prašyti sutrumpinti darbo laiką.

Aktualu dirbantiems pagal suminę darbo apskaitą: darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį.

Mamadienių, tėvadienių ar sutrumpinto darbo laiko valandomis darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis.

Pasidomėkite apie darbovietėje galiojančią tvarką, kaip išleidžiama tokių poilsio dienų. Įprastai reikia pateikti prašymą nurodant kurias dienas norite turėti laisvas kitą mėnesį ar kaip norite trumpinti darbo laiką, prie prašymo pridedant gimimo liudijimo ar neįgalumo nustatymo pažymos kopijas.

Mokslo metų pradžia

Jei auginate vaiką iki 12 metų, į mokyklą ar darželį pirmąją mokslo dieną galite jį palydėti pasinaudodami teise į mamadienį/tėvadienį.

Auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojų darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

Trumpesnis darbo laikas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. darbuotojai, auginantys vaikus iki 3 m. įgyja teisę į trumpesnę – 32 val. – darbo savaitę. Šia teise gali pasinaudoti tik biudžetinio sektoriaus darbuotojai (savivaldybių, viešųjų įstaigų). Darbo užmokestis lieka toks pats, koks buvo mokamas esant didesnei laiko normai.

Darbo laikas, kuris dirbamas daugiau nei 32 val., turi būti įforminamas kaip padidintas darbų mastas arba viršvalandžiai. Jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką (pvz., 0,5 etato) – darbo laiko norma trumpinama proporcingai. Taikyti šią normą – darbdavio pareiga, papildomas darbuotojo prašymas tam nereikalingas.

Neapmokami laisvadieniai

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia darbuotojas:

 • auginantis vaiką iki keturiolikos metų – iki 14 kalendorinių dienų.

 • darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas – iki 30 kalendorinių dienų.

 • vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir atostogų vaikui prižiūrėti metu tėtis (arba mama tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu) – iki 3 mėn.

 • darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;


Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

KITOS GARANTIJOS

LR darbo kodeksas vaikus auginantiems darbuotojams numato ne tik galimybę dirbti trumpiau, bet ir dirbti lankstesnėmis sąlygomis. Vaikus auginantys darbuotojai taip pat yra apsaugoti nuo atleidimo arba jiems taikomi ilgesni įspėjimo terminai.

Ne visas darbo laikas

Pasirinkus dirbti ne visą darbo laiką, atlygis mokamas tik už faktiškai išdirbtas dienas ar valandas. Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti ne visą darbo laiką, jei to prašo:

 • Nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja;

 • Darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų;

 • Darbuotojas vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų;

 • Neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.


Šie darbuotojai grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites.

Nuotolinis darbas

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jei to prašo:

 • Nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja;

 • Darbuotojas auginantis vaiką iki aštuonerių metų;

 • Darbuotojas vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų;

 • Neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.


Darbdavys gali atsisakyti sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu tik jei įrodo, kad tai neįmanoma dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Darbo sutartis darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės negali būti nutraukta su darbuotojais, kurie augina vaikus iki 3 metų. Toks draudimas apima ir draudimą atleisti dėl nepatenkinamų darbo rezultatų.

Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai trigubinami auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Tokiu atveju darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš tris mėnesius, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš šešias savaites.